Ik moet alimentatie betalen

Volgens de wet bent u samen met uw (ex-)partner verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van uw kind(eren). Die plicht duurt tot uw kind 21 jaar wordt. Een kostbare aangelegenheid. Daarom moeten u en uw partner een financiële regeling treffen als u uit elkaar gaat. De rechter stelt hiervoor een bedrag per maand per kind vast. Dat is de zogenaamde kinderalimentatie. U regelt deze betaling onderling met uw ex-partner.

Verder kan er na een echtscheiding of na beëindiging van het geregistreerd partnerschap een partneralimentatie overeen worden gekomen of vastgesteld worden door de rechter. Deze partneralimentatie wordt vastgesteld ten behoeve van de ex-partner die niet in staat is om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Ook deze betaling verloopt in principe onderling.

Het kan zijn dat u – om wat voor reden dan ook – de alimentatie niet of slechts voor een deel betaalt. Uw ex-partner kan dan het LBIO inschakelen.

Wanneer kan uw ex-partner ons inschakelen?

Het LBIO int de alimentatie als u in gebreke blijft. Dat kunnen we alleen doen:

  • als de bijdrage door de rechter is vastgesteld
  • als er minimaal één maand achterstand is (u betaalt niets of te weinig)
  • als de betalingsachterstand minimaal € 10,- is
  • voor een achterstand die op het moment van uw verzoek niet ouder is dan 6 maanden (hieronder valt dus ook een rechterlijke uitspraak die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd)
  • als u door uw ex-partner op de hoogte bent gesteld van het (bank)rekeningnummer waarop u alimentatie over kan maken

Hoeveel hoort u maandelijks te betalen?

De hoogte van de maandelijkse alimentatie is vastgelegd door de rechter. Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage jaarlijks vast.

Wat betaalt u ons als uw ex-partner ons inschakelt?

Als wij de inning van de alimentatie moeten overnemen, betaalt u een vergoeding aan het LBIO. We noemen die vergoeding opslagkosten. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht door een opslag op de achterstand en de maandelijks te betalen bijdrage. De opslag bedraagt 15% op de achterstand met een minimum van € 19,00. Over de maandelijks te betalen bijdrage wordt eveneens een opslag van 15% met een minimum van € 19,00 berekend.

Ontving het LBIO een inningsverzoek van uw ex-partner vóór 1 januari 2007? Dan geldt hier een percentage van 10% en een minimum van € 11,34.

Wat gebeurt er als uw ex-partner ons inschakelt?

Zodra uw ex-partner ons een verzoek heeft gestuurd, gaan wij aan de slag om de inning weer op gang te brengen. Hieronder leest u wat dat voor u inhoudt.

Stap 1: Naar aanleiding van het verzoek van uw ex-partner vraagt het LBIO u de verschuldigde betalingen rechtstreeks aan hem of haar te betalen.
U ontvangt een brief van het LBIO over het verzoek van uw ex-partner. U moet er voor zorgen dat wij binnen drie weken na ons verzoek aan u een bewijs in handen hebben dat u (alsnog) hebt betaald. Zorgt u er dus voor dat u dat zo snel mogelijk doet.

Stap 2: U betaalt de volledige achterstand tijdig? Dan stoppen wij de bemiddeling tussen u en uw ex-partner. Er volgen geen verdere stappen.

U betaalt de achterstand niet volledig binnen de gestelde termijn?

Stap 3: Wij nemen de inning over en starten met de incassoprocedure. U bent dan niet slechts de 15% opslagkosten verschuldigd over de achterstand, maar ook over de maandelijkse alimentatie! Wij kunnen dan overgaan tot beslaglegging bij een werkgever of uitkeringsinstantie.

Stap 4: Blijkt dat (tijdelijk) geen beslag bij een werkgever of uitkeringsinstantie kan worden gelegd, dan schakelen wij in principe een gerechtsdeurwaarder in. Naast de eerdergenoemde opslagkosten komen dan ook de kosten voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voor uw rekening.

Stap 5: We krijgen de achterstallige alimentatie binnen en storten het ontvangen bedrag, onder aftrek van opslagkosten, zo spoedig mogelijk op de rekening van uw ex-partner.

Stap 6: Is de achterstand volledig ingelopen? En betaalde u minimaal zes maanden achtereenvolgens uw maandelijkse alimentatie vermeerderd met de wettelijke opslagkosten aan ons? Dan sluiten we het dossier. We verzoeken u vervolgens weer rechtstreeks aan uw ex-partner te betalen.
Zorgt u ervoor dat u in de toekomst blijft betalen. Daarmee voorkomt u dat uw ex-partner opnieuw een beroep op ons doet. Bij een volgende overname van de inning verdubbelt steeds de termijn waarin u via het LBIO betaalt. De eerste keer betaalt u zes maanden via ons. Bij de tweede twaalf maanden. Bij de derde keer twee jaar…

 
 
Toon volledige website