Ouderbijdragen per 1 januari 2015 naar het CAK en vervallen per 1 januari 2016!

Vanaf 1 januari 2015 is het CAK voor gemeenten op basis van de nieuwe Jeugdwet de vaststelling en inning van de ouderbijdrage gaan uitvoeren. Waar het LBIO tot en met december 2014 de bijdragen oplegde en inde, gebeurt dat met ingang van 2015 door het CAK.

Inmiddels is de Ouderbijdrage per 1 januari 2016 geheel komen te vervallen. Dat betekent dat er na 1 januari 2016 geen ouderbijdrage meer is verschuldigd aan het CAK. Wilt u meer informatie over het CAK en de ouderbijdragen vanaf januari 2015 tot aan 1 januari 2016, klik hier

LET OP: Alle inhoudelijke informatie over de ouderbijdragen op deze website heeft uitsluitend betrekking op de opgelegde ouderbijdragen tot en met december 2014, waarmee het LBIO belast is. Het LBIO incasseert dus nog wel de niet betaalde ouderbijdragen tot en met december 2014.

Ouderbijdragen jeugdzorg

Soms is het nodig dat een kind tijdelijk buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed. Of voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Dat laatste noemen we dagbehandeling. U als ouders, het kind zelf, maar ook andere mensen kunnen om verzorging en opvoeding buiten het ouderlijk huis vragen. Een kinderrechter kan bijvoorbeeld op advies of verzoek van de kinderbescherming een kind plaatsen (ondertoezichtstelling). We spreken dan van justitiële jeugdzorg.

U bent als (stief)ouders verplicht te voorzien in het onderhoud van uw (stief)kinderen. Deze onderhoudsplicht blijft bestaan, ook als uw kind buiten het gezin verblijft. U betaalt dan ook een bijdrage in de kosten van de jeugdzorg. Het maakt daarbij niet uit of dit met of zonder uw toestemming gebeurt.

Op dit gedeelte van de site leest u meer over de ouderbijdragen Jeugdzorg en de rol die de LBIO daarbij speelt:

Wat is de rol die het LBIO heeft bij de ouderbijdragenregeling?

Het LBIO stelt de ouderbijdragen vast en int deze. Wij behandelen daarbij alleen de financiële kant van de plaatsing. We hebben geen invloed op de beslissing of een kind door anderen moet worden verzorgd.

Wanneer en hoe lang moet u ouderbijdrage betalen?

Als uw kind buiten uw gezin verzorging krijgt, blijft u als (stief)ouder verplicht uw kind te onderhouden. Wonen u en uw partner niet meer samen? Dan vragen we over het algemeen de ouder die op het moment van plaatsing voor het kind zorgde de bijdrage te betalen. In ieder geval schrijft het LBIO de ouder aan die de kinderbijslag ontvangt. Maar ook als de ouders geen kinderbijslag ontvangen, is een ouderbijdrage verschuldigd.

Wanneer hoeft u geen ouderbijdrage te betalen?

  • als u pleegouder bent
  • bij 'crisisplaatsing': u hoeft dan maximaal zes weken geen bijdrage te betalen. We hebben het over 'crisisplaatsing' als de hulpverlener van de vrijwillige jeugdzorg vindt dat er sprake is van een acute noodsituatie. Uw kind moet dan onmiddellijk uit huis geplaatst worden. Tijdens deze crisisplaatsing vraagt de hulpverlener uw medewerking. In het geval justitiële jeugdzorg geldt deze termijn van zes weken vrijstelling niet
  • als de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) de plaatsing van uw kind subsidieert
  • als uw kind naar aanleiding van het plegen van een strafbaar feit door de rechter strafrechtelijk is geplaatst
  • als u alimentatie voor uw geplaatste kind moet betalen
  • als u door de rechter bent ontheven van het ouderlijke gezag (NB: deze ontheffing niet hetzelfde als een wijziging in het gezag; zie Raad van State, LJN: BW9529 en 201200308/1/A2)

In een aantal gevallen blijkt betaling van de ouderbijdrage vrijwel onmogelijk. Het LBIO kan de verschuldigde ouderbijdrage op grond van artikel 73a van de Wet op de jeugdzorg en artikel 71b van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg slechts (en voor zover deze nog niet is betaald) buiten invordering stellen indien het een bijdrageplichtige ten tijde van de plaatsing:

  • algemene bijstand ontvangt, norm alleenstaande (zonder kinderen) op grond van de Wet werk en bijstand;
  • een verstrekking ontvangt op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 en geen ander inkomen heeft;
  • zak- en kleedgeld ontvangt op grond van artikel 41 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden;
  • rechtens zijn vrijheid is ontnomen en de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregelen plaatsvindt in een penitentiaire inrichting, in een inrichting voor de verpleging van ter beschikking gestelden, in een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of in een psychiatrisch ziekenhuis en geen inkomen heeft.

Voor elke andere situatie dan bovenstaande is geen buiten invorderingstelling mogelijk. Dit is dwingendrechtelijk bepaald en in jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vastgelegd (zie Raad van State 201101725/1/H2 en LJN: BL1826).

Behoort u echter wel tot één van deze (inkomens)categorieën dan kunt u een verzoek doen om in aanmerking te komen voor een buiten invorderingstelling! 

Over welke periode moet u ouderbijdrage betalen?

De instelling die verantwoordelijk is voor de plaatsing geeft aan het LBIO de datum door waarop uw kind is geplaatst. De ouderbijdrage is verschuldigd over elke dag dat het verblijf heeft geduurd. De dag van aankomst wordt daarbij wel en de dag van vertrek wordt niet meegerekend als dag van verblijf. Ook als het kind tijdens het weekend of vakanties thuis is, bent u de bijdrage verschuldigd, omdat hier in de vaststelling van de bijdrage al rekening mee is gehouden.

Wordt uw kind minder dagen per week geplaatst? Of wijzigt de plaatsingssituatie op een andere manier? Dan geeft de plaatsende instelling dat aan het LBIO door. Wij passen dan de hoogte van de ouderbijdrage aan de nieuwe situatie aan.

Stopt de plaatsing? Ook dan meldt de plaatsende instelling dat aan het LBIO. Wij informeren u vervolgens over de financiële afwikkeling.

In de praktijk blijkt dat wij de melding over een wijziging in de plaatsing of de beëindiging van de plaatsing niet altijd direct ontvangen. Het kan dus zijn dat u verkeerde of zelfs ten onrechte acceptgiro's ontvangt. U moet dan contact opnemen met de plaatsende instelling. U kunt hen dan vragen de wijziging of afmelding direct aan het LBIO te melden.

Een justitiële plaatsing loopt maximaal tot uw kind 18 jaar wordt. Na een justitiële plaatsing kan een plaatsing als vrijwillige jeugdzorg worden voortgezet. De vrijwillige jeugdzorg kan maximaal doorlopen tot het moment waarop uw kind 21 jaar wordt.

 
 
Toon volledige website